Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všetky nižšie uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.kocikyjedo.sk. Podmienky sú platné pri nákupoch realizovaných na základe objednávky formou e-mailovej korešpondencie, telefonicky, či písomne zaslaním objednávky na adresu „predávajúceho“.

 „Predávajúci“ je internetový obchod www.kocikyjedo.sk
„Kupujúci“ je subjekt, ktorý s „predávajúcim“ uzavrel „kúpnu zmluvu“.
„Kúpna zmluva“  predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený jednotlivo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru.
„Kupujúci“ realizovaním objednávky súhlasí s Obchodnými podmienkami pre dodávky tovaru vyhlásené "predávajúcim". Vzťahy oboch zúčastnených sa riadia týmito obchodnými podmienkami a sú pre obe strany záväzné, ak nie je písomne stanovené inak.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy nie je potrebné formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
Objednávka tovaru sa uskutoční prostredníctvom internetového obchodu www.kocikyjedo.sk
Po uskutočnení objednávky, bude obratom odoslaný kupujúcemu e-mail o potvrdení zaradenia objednávky do systému.
Ak sa v potvrdení, ktoré dostane kupujúci e-mailom, vyskytnú zlé alebo nepravdivé údaje, môže nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na tel č. +421 902 305 432, +421 904 991 044

Po vybavení objednávky a odoslaní zásielky sa zasiela informačná správa na e-mail „kupujúceho“, ktorý bol uvedený pri registrácii.
Všetky objednávky realizované vyššie uvedenými spôsobmi sú záväzné.
Objednaním tovaru „kupujúci“ súhlasí s Obchodnými podmienkami pre dodávku tovaru a súhlasí aj s podmienkami reklamácie.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári.
Poskytnutím údajov k registrácii alebo vyplnením elektronickej objednávky „kupujúci“ súhlasí, že predávajúci bude poskytnuté údaje používať v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.

„Predávajúci“ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú slúžiť pre vlastné interné a marketingové potreby a v nijakom prípade nebudú odovzdané tretej osobe.

Miesto dodania tovaru je adresa, ktorú uviedol „kupujúci“ v objednávkovom formulári.
Vlastnícke právo prechádza na „kupujúceho“ dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
V prípade použitia spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet „predávajúceho“ sa za deň zaplatenia považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet „predávajúceho“.

Platobné podmienky

Všetky ceny sú platné v okamihu realizácie objednávky. 

Úhrada objednaného tovaru je možná týmito spôsobmi:
a) platba bankovým prevodom
b) platba dobierkou: cena za tovar je uhradená v hotovosti pri prevzatí zásielky od dopravcu kuriéra alebo Slovenskej pošty

Expedičné lehoty a náklady na dodanie

 Dodacia lehota plynie odo dňa zaslania záväznej objednávky na e-mail „kupujúceho“. Podmienkou je prijatie všetkých podkladov, ktoré sú potrebné pre včasné vybavenie dodávky.

„Predávajúci“ predpokladaný termín dodania tovaru oznámi "kupujúcemu“ prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.Z., podľa ktorého ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodli inak, predávajúci je povinný splniť objednávku spotrebiteľa do 30 dní od jej doručenia.
Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.

V súčasnej dobe je možné doručiť tovar týmito spôsobmi:
a) Obchodným balíkom Slovenskej pošty  
c) kuriérskou spoločnosťou

Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť

Tovar zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:
1. Vyplnený formulár o vrátení tovaru
2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu
3. List o odstúpení od zmluvy


Tovar spolu s hore uvedenými dokladmi zasielajte na adresu:

Mgr.Denisa Chalúpková
Štefánikova 11
059 38 ŠTRBA


V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

  • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.  

Podľa § 12 ods. 4 písm.b) zákona č. 108/2000 Z.z.,je predávajúci povinný po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar.

V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak nedodržané vyššie uvedené podmienky sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude "predávajúci" akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady "kupujúceho" späť.

Záručné podmienky

Ak tovar vykazuje zreteľné nedostatky, najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v porušenom transportnom obale, je "kupujúci" oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok "kupujúceho" na poskytnutie riadneho dodania tovaru, alebo na vrátenie kúpnej ceny.
Záručné podmienky pre konkrétne typy tovaru sú vyhotovené v záručných listoch pre každý tovar.

Reklamácia tovaru

Tovar je potrebné zaslať na hore uvedenú adresu.
Keď je tovar zasielaný "predávajúcemu" k reklamácii, "kupujúci" si vo vlastnom záujme zabezpečí, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vhodného pre prepravu daného tovaru.
K reklamovanému tovaru priložte doklad o nákupe a zašlite na hore uvedenú adresu. Uveďte tiež dôvod prečo tovar reklamujete.

Upozornenie: tovar na reklamáciu nezasielajte dobierkou, nebude prevzatý.


Vybavenie reklamácie urýchlite, keď nás na chybu alebo nedostatok upozorníte e-mailom prípadne zavoláte na telefónne číslo +421 902 305 432, +421 904 991 044

V zmysle §18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr v 30-dňovej lehote odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Podľa § 2 písm.m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa sa vybavením reklamácie rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením priemernej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Podľa § 619 ods, 1 Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ochrana osobných údajov

"Predávajúci" vyhlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu) sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu internetového obchodu www.kocikyjedo.sk a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo zneužité.
Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

 Internetový obchod www.kocikyjedo.ak sa zaväzuje, že pri nakladaní s osobnými údajmi sa bude riadiť zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.

"Kupujúci" využívaním služieb internetového obchodu www.makedkociky.sk dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie "kupujúceho", ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. "Kupujúci" má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie) a to písomnou formou na e-mail.

Prístup registrovaným "kupujúcich" do internetového obchodu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný "kupujúci".
Preto nenechávajte heslo prístupné iným osobám, aby nedošlo k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašich údajov a Vašej registrácie.
Za zneužitie prístupového hesla predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.